Överskott för staten i maj

Pressmeddelande 8 juni 2017

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,5 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 34,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre inkomster. Det motverkades något av högre nettoutlåning till myndigheter.

Skatteinkomsterna var cirka 4 miljarder kronor högre än prognos, vilket främst berodde på högre momsinkomster. Även statens övriga inkomster var något högre än prognos. Det berodde bland annat på att Riksbankens inleverans av överskott om 2,5 miljarder kronor genomfördes i maj, men låg i prognosen för april.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 5,6 miljarder kronor högre än beräknat. Det berodde till största del på månadsförskjutningar. Årets inbetalningar av resolutionsavgift låg i prognosen för maj, men kommer att betalas in först i juni.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med maj 2017 visade statens betalningar ett överskott på 47,2 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 307 miljarder kronor i slutet av maj.

Utfallet för juni publiceras den 7 juli, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos   (februari 2017).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive   nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall   majPrognos majDifferens majAck. diff.2Utfall 12-mån
Nettolånebehov -36 540 -33 968 -2 572 14 945 -47 180
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -38 673 -31 326 -7 347 10 196 -65 363
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. 1 166 -4 402 5 568 5 981 14 545
Räntor   på statsskulden 967 1 760 -793 -1 232 3 638
  - Ränta på lån i svenska kronor 1 347 1 828 -481 -560 5 724
  - Ränta på lån i utländsk valuta 138 -67 205 62 51
  - Realiserade valutakursdifferenser -518 -1 -517 -734 -2 137

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Sveriges statsskuld maj 2017, pdf