Överskott för staten i april

Pressmeddelande 8 maj 2017

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 4,3 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 0,1 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av lägre utbetalningar från myndigheter och lägre nettoutlåning till myndigheter än beräknat.

Utbetalningarna blev lägre delvis beroende på att några myndigheter tidigarelade betalningar till mars. Skatteinkomsterna var i linje med prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror på högre inlåning från främst Kärnavfallsfonden och Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,1 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med april 2017 visade statens betalningar ett överskott på 46,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 307 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj publiceras den 8 juni, kl. 09.30.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2017).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall   aprPrognos   aprDifferens   aprAck.  diff.2Utfall 12-mån
Nettolånebehov -4 347 -121 -4 226 17 517 -46 625
Primärt lånebehov   exkl. nettoutlåning3 -3 981 -1 471 -2 510 17 543 -64 783
Nettoutlåning till   myndigheter m.fl. 777 2 566 -1 789 413 14 214
Räntor på   statsskulden -1 143 -1 216 73 -439 3 944
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 090 -1 530 440 -79 5 118
  - Ränta på lån i utländsk valuta -276 -27 -249 -143 165
  - Realiserade valutakursdifferenser 224 341 -117 -218 -1 340

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Sveriges statsskuld april 2017, pdf

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.