Överskott för staten i augusti

Pressmeddelande 7 september 2015

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 21,1 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 11,1 miljarder kronor. Skillnaden förklaras delvis av att en engångsinbetalning kom tidigare än väntat, men också av något högre skatteinkomster och lägre utbetalningar.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåning, blev 9,6 miljarder kronor lägre än prognos. Differensen förklaras delvis av betalningsförskjutningar. I augusti återförde Specialfastigheter AB 2,1 miljarder kronor till ägaren staten genom en minskning av aktiekapitalet. Denna betalning låg i prognosen för oktober. Därutöver var skatteinkomsterna något högre än prognos samtidigt som utbetalningarna från bland andra Trafikverket och Sida var lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,3 miljarder kronor lägre än beräknat, vilket huvudsakligen beror på högre inlåning från Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden uppgick till 4,0 miljarder kronor, vilket var 0,9 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2015 visade statens betalningar ett underskott på 65,9 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 366 miljarder kronor i slutet av augusti.

Utfallet för september publiceras den 7 oktober, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)
  Utfall augusti Prognos augusti Differens augusti Ack.
diff.1
Utfall 12-mån
Nettolånebehov -21 077 -11 093 -9 983 -14 880 65 945
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning -20 100 -10 460 -9 640 -17 560 26 899
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -4 965 -3 673 -1 292 1 971 22 572
Räntor på statsskulden 3 989 3 040 949 708 16 475
  - Ränta på lån i svenska kronor 4 157 3 180 977 740 4 429
  - Ränta på lån i utländsk valuta -92 17 -109 -376 -329
  - Realiserade valutakursdifferenser -76 -157 81 344 12 375
1 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos
   (juni 2015).

 Sveriges statsskuld augusti 2015, pdf 

Översiktlig och detaljerad redovisning av statens upplåning och statsskulden finns på Riksgäldens webbplats: https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/