Makrotillsynen till en enda myndighet

Pressmeddelande 23 maj 2013

Ansvaret för makrotillsynen över finansmarknaden bör inte splittras mellan Finansinspektionen och Riksbanken som Finanskriskommittén föreslår. Det framgår av Riksgäldens svar på kommitténs första delbetänkande. I stället bör ansvaret ges till en myndighet under regeringen, förslagsvis Finansinspektionen.

I spåren av finanskrisen pågår en diskussion om hur stater och myndigheter ska kunna bli bättre på att identifiera, analysera och förebygga nya finansiella kriser. I Sverige har Finanskriskommittén kommit med ett första delbetänkande.  

Kommittén föreslår bland annat en ny struktur och organisation för makrotillsyn. I det första delbetänkandet framgår följande:

  • Kommittén föreslår att makrotillsynsansvaret ska delas mellan Finansinspektionen och Riksbanken.
  • Kommittén vill tillsätta ett nytt makrotillsynsråd för kunskapsutveckling, analys och policydiskussion.

Riksgälden anser att det behöver tas ett större grepp kring makrotillsynens roll. Denna fråga borde ha föregått diskussionen om makrotillsynens organisatoriska hemvist. Beslut om organisationen bör fattas efter det att makrotillsynens mål och verktyg närmare definierats. Riksgälden drar dock vissa principiella slutsatser om organisationen av tillsynen.

Riksgälden anser för det första att ansvaret för makrotillsynen bör läggas på en myndighet under regeringen. Den nuvarande bedömningen är att den myndigheten bör vara Finansinspektionen.

För det andra anser Riksgälden att samrådet i makrotillsynsfrågor med fördel kan ske inom ramen för det redan etablerade stabilitetsrådet i stället för ett nytt makrotillsynsråd. Rådet bör även i fortsättningen ledas av regeringen och även fortsatt bestå av Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen.

Kommitténs förslag att Riksbanken ska bära huvudansvaret för likviditetsförsörjningen är okontroversiellt och en naturlig del av en centralbanks uppgift. På samma sätt är det lika rimligt att kompletterande likviditetsstödjande åtgärder även fortsatt ska kunna vidtas av regeringen och Riksgälden. Riksgälden avstyrker däremot det föreslagna arrangemanget med utlåning av statspapper från Riksgälden till Riksbanken.

Riksgälden delar utredningens syn kring finansieringsarrangemangen för statens åtagande gentemot den finansiella sektorn. Stabilitets- och insättningsgarantifonderna bör slås samman och omvandlas till en gemensam reserv. Någon faktisk fondering bör inte ske.

För mer information:
Linda Rudberg, pressansvarig 08 613 45 38

Riksgäldens remissvar till Finanskriskommitténs första delbetänkande om att förebygga och hantera finansiella risker