Upplåning i långa obligationer ökar gradvis

Pressmeddelande 14 november 2011

Regeringen har beslutat om riktlinjer för statsskuldens sammansättning och löptid i huvudsak i enlighet med Riksgäldens förslag. Nytt i riktlinjerna är att regeringen beslutat ersätta taket på 65 miljarder kronor för upplåning i löptider längre än 12 år med ett riktvärde på 60 miljarder kronor. Ökningen av stocken långa obligationer ska ske gradvis.

Riktlinjer för sammansättningen av statsskulden

  • Valutaskulden: 15 procent
  • Realskulden: 25 procent
  • Nominell kronskuld: 60 procent (residual)

Riktlinjer för löptider för statsskulden

  • Valutaskulden: 0,125 år
  • Realskulden: 7-10 år
  • Nominell kronskuld, instrument med löptid upp till 12 år: 2,7-3,2 år

Riksgälden har hittills koncentrerat upplåningen i nominella statsobligationer till tioårssegmentet. Det nya riktvärdet för långa obligationer innebär att vi kommer att revidera upplåningsprognosen från oktober så att vi får utrymme för större emissioner i löptider längre än tio år än vi tidigare planerat. Eftersom upplåningsbehovet är begränsat kommer detta till stor del att ske genom byten eller uppköp.

Vi räknar i första hand med att öka den utestående volymen i lån 1053 som förfaller 2039. Det kan också bli aktuellt att låna i 20-årssegmentet genom att ge ut en ny obligation som matchar den reala obligationen 3104 med förfall 2028.

Vår utgångspunkt är att stocken långa obligationer ska öka i en takt som är rimlig i förhållande till efterfrågan så att effekten på marknadsräntor och upplåningskostnader begränsas. Erbjuden auktionsvolym i emissioner och byten kommer att baseras på en bedömning av efterfrågan och marknadsförhållanden efter en dialog med investerare och återförsäljare.

Riksgälden kommer att återkomma före årsskiftet med närmare besked om upplåningen i långa obligationer.

Regeringens riktlinjer och Riksgäldens förslag.

Frågor besvaras av
Thomas Olofsson, chef skuldförvaltning 08 613 47 82

Följ oss på Twitter

twitter.com/olofssonthomas

twitter.com/riksgalden

twitter.com/unnijerndal