Riksgäldskontoret föreslår högre krav på finansiella säkerheter för kärnavfallshantering

Pressmeddelande 15 november 2006

Riksgäldskontoret föreslår att staten ska ställa högre krav på de finansiella säkerheter som kärnkraftsindustrin lämnar för att täcka de framtida kostnaderna för slutförvaringen av kärnavfallet. Det framgår av en rapport som Riksgäldskontoret i dag lämnar till regeringen.

Genom förslagen får kärnkraftsindustrin ett större ansvar i finansieringssystemet än tidigare. Ansvaret föreslås dock vara beloppsbegränsat vid varje tidpunkt. Det utökade ansvaret minskar risken för att staten ska bli tvungen att betala för kärnavfallshanteringen.

Ytterst är det en politisk bedömning hur långt man ska gå i krav på kärnkraftsindustrin. Riksgäldskontoret lämnar därför inte något förslag till absolut säkerhetsnivå utan koncentrerar sig till hur olika typer av säkerheter bör konstrueras för att fungera på bästa sätt. Om regeringen väljer att fortsätta att kräva borgensåtaganden från ägarna till kärnkraftsföretagen, anser Riksgäldskontoret att de bör kompletteras med villkor som begränsar statens risk. Dessutom bör staten ta ut en kreditriskavgift. Riskavgiften syftar till att ge staten kompensation för den kreditrisk som det innebär att säkerheten består av borgen snarare än inbetalda medel i Kärnavfallsfonden.

Förslagen kompletterar den nya lagen om finansieringen av kärnavfallets slutförvaring som riksdagen antog i våras. Lagens syfte är att göra det ännu tydligare att kärnkraftsindustrin bär det fulla kostnadsansvaret för slutförvaringen.

I rapporten avslår Riksgäldskontoret förslaget att staten ska värdera och kräva en avgift för sitt sistahandsansvar i kärnavfallsprojektet, dvs. den risk som kvarstår trots fondering och säkerheter. Den nya lagen och de förbättrade säkerheterna minskar redan statens sistahandsansvar. Om staten vill vidta ytterligare åtgärder, är det bättre att låta kärnkraftsindustrin fondera mer pengar än att avgiftsbelägga statens ansvar.

För mer information kontakta:
Magnus Thor, chef för Garantiavdelningen, tel: 08-613 46 28

Riksgäldskontoret föreslår högre krav på finansiella säkerheter för kärnavfallshantering

Läs Riksgäldskontoret föreslår högre krav på finansiella säkerheter för kärnavfallshantering, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Riksgäldskontoret föreslår högre krav på finansiella säkerheter för kärnavfallshantering, pdf (öppnas i nytt fönster)