Behåll prisstabilitetsmålet även i EMU

Pressmeddelande 31 oktober 2002

Behåll prisstabilitet som övergripande mål för den nationella stabiliseringspolitiken även i EMU. Det skriver Riksgäldskontoret i sitt remissyttrande över utredningen "Stabiliseringspolitik i valutaunionen" (SOU 2002:16).

Ett nationellt prisstabilitetsmål avspeglar vikten av att inhemska priser och löner utvecklas i en takt som överensstämmer med resten av unionen. Ett sådant mål ger också kontinuitet i förhållande till nuvarande ordning, där ansvaret för stabiliseringspolitiken ligger på penningpolitiken. Riksgäldskontoret avstyrker således utredningsförslaget att uttrycka det stabiliseringspolitiska målet i termer av produktionsgapet, dvs. skillnaden mellan faktisk och potentiell produktion. Produktionsgapet är svårt för beslutsfattarna att använda och svårt att förklara för medborgarna.

När det gäller finanspolitikens utformning delar Riksgäldskontoret kommitténs uppfattning att huvudansvaret för att påverka konjunkturen bör vila på automatiska stabilisatorer. Skatteintäkter och utgifter bör alltså få variera över konjunkturcykeln. Däremot anser Riksgäldskontoret att kommittén har för höga ambitioner att med särskilda beslut om ändrade skatter och utgifter, s.k. diskretionära åtgärder, stabilisera konjunkturen. Det kan leda till att man ökar snarare än dämpar svängningarna, t.ex. genom att prognoser slår fel eller effekternas storlek och tidsfördelning blir en annan än beräknat. Riksgäldskontoret vill därför tona ner ambitionerna att finjustera konjunkturen.

Riksgäldskontoret avstyrker dessutom förslaget att inrätta ett oberoende expertråd med uppgift att föreslå finanspolitiska åtgärder. Det är oklart vad som skiljer rådets ställning från den som rådets ledamöter skulle ha i egenskap av fristående debattörer. Riksgäldskontoret konstaterar att en fri ekonomisk-politisk debatt måste vara en säkrare garanti för oberoende än en ordning där några av de viktigaste potentiella debattörerna sätter sig i ett råd finansierat av den instans från vilken de förutsätts vara oberoende. Eventuella förändringar av ansvarsfördelningen bör i stället göras inom det politiska systemet, möjligen genom viss delegering från riksdagen till regeringen i syfte att förkorta beslutsprocessen, anser Riksgäldskontoret.

För mer information:

Thomas Franzén, tel: 08-613 46 51
Lars Hörngren, tel: 08-613 47 36

Behåll prisstabilitetsmålet även i EMU

Läs Behåll prisstabilitetsmålet även i EMU, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Behåll prisstabilitetsmålet även i EMU, pdf (öppnas i nytt fönster)