Riksgäldskontoret introducerar nytt benchmarklån

Pressmeddelande 11 september 2000

Riksgäldskontoret kommer under november att introducera ett nytt benchmarklån med förfall 2011.

Köptillfälle för premieobligationer i andrahandsmarknaden. Framgent kommer Riksgäldskontoret att köpa upp kraftigt felprissatta premier för att vårda marknaden.

Överskottet i statens betalningar beräknas alltjämt till 80-90 respektive 40-50 miljarder kr för år 2000 och 2001.

Riksgäldskontoret kommer att introducera ett nytt benchmarklån med förfall 2011 vid auktionen i november. Kupongräntan bestäms i anslutning till auktionen utifrån då rådande marknadsräntor. Bytesauktioner till det nya lånet om totalt 20 miljarder kr kommer att genomföras under november. Kontoret är intresserat av att få in synpunkter på bytena och vilka lån som är lämpliga att köpa upp.

Köpläge för premieobligationer i andrahandsmarknaden

Vissa VPC-registrerade premieobligationer handlas i andrahandsmarknaden periodvis till kraftig underkurs i förhållande till de värden som svarar mot rådande obligationsräntor. Sådana felprissättningar ger ett gyllene tillfälle att förvärva tidigare utgivna premieobligationer till förmånligt pris. Särskilt felprissatta är 97:2 och 98:2. Den som köper en hel serie av en felprissatt obligation och behåller den till förfall får bra avkastning, dels i form av årliga garanterade vinster och dels i form av en reavinst. Dessutom finns det möjlighet att vinna högvinster på premieobligationerna.

Riksgäldskontoret har i uppdrag att vårda marknaderna för sina låne-instrument. Om premieobligationer handlas till för låga kurser i andrahandsmarknaden, missgynnas de som köper premier vid emission och sedan väljer att sälja dem. Information om att placerare kan få god avkastning genom att köpa premier i andrahandsmarknaden är ett medel att rätta till prissättningen. Framgent kommer Riksgäldskontoret, som kompletterande medel för att vårda premiemarknaden, även att köpa upp kraftigt felprissatta premieobligationer i andrahandsmarknaden.

Statens lånebehov

Riksgäldskontoret räknar alltjämt med ett överskott i statens betalningar på 80-90 miljarder kr för 2000. De tillfälliga betalningarna beräknas till ca 55 miljarder kr, vilket indikerar ett justerat överskott på 25-35 miljarder kr. Även prognosen för 2001 är oförändrad. Det innebär ett prognostiserat överskott på 40-50 miljarder kr. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas för 2001 ett budgetsaldo nära noll.

Mer utförlig information om prognosen för statens lånebehov i pdf-format:

Ytterligare information:

Lånebehovet: Lars Hörngren 08-613 47 36 eller 08-613 47 40
Finansiering: Erik Thedéen 08-613 46 46