Ökad ekonomisk kontroll av statens långivning - förslag att statens kredithantering reformeras

Pressmeddelande 25 januari 2000

Riksgäldskontoret har överlämnat en rapport till Finansdepartementet med förslag till omläggning av statens kredithantering.

Syftet med den föreslagna reformen är att · lån ska hanteras som lån - inte som bidrag, · kostnader ska synas - inte döljas, och · kostnader ska täckas - inte okontrollerat skjutas på framtiden.

Förslaget går i korthet ut på att den statliga långivningen skall skötas enligt samma principer som sedan 1998 gäller för den statliga garantigivningen.

Historiskt har statliga lån lämnats inom många olika områden och i former som fört med sig två betydande effektivitetsproblem.

· långivningen har oftast skett med anslagsmedel och nära kopplat till bidrag. Det har lett till en svag och ekonomiskt vilseledande lånehantering.

· Vissa lån har beviljats utanför statsbudgeten utan att anslagsmedel har anvisats för kreditförluster. Det kan innebära att stora framtida utgifter byggs upp utanför utgiftstakens prövning.

I det nya system som föreslås finns en tydlig koppling mellan kostnaden för lånet och låneräntan. Låntagaren får betala en avgift för kreditrisken som sätts in på ett räntebärande konto som reserv för framtida förluster. Direkta subventioner täcks av anslag på statsbudgeten. En tydlig skiljelinje skall skapas mellan bidrag och lån.

Bortsett från studielån uppgick statliga myndigheters lån till näringsliv och privatpersoner till drygt 10 miljarder kronor per 1999-06-30. Nya större sådana lån ges efter beslut av riksdag och regering, t.ex. lån inom infrastrukturområdet, medan mindre lån till en bredare krets kan ges enligt förordningar inom några olika verksamhetsområden, bl.a. för småföretagsutveckling, till användare av ny energiteknik och som lokaliseringslån.

Omläggningen till nytt system föreslås bli genomförd den 1 januari 2001 då också en ny garanti- och låneförordning föreslås träda i kraft. Den nya modellen föreslås gälla all statlig långivning utom studielånen som nyligen varit föremål för utredning.

Förfrågningar:

Per Anders Bergendahl, chef för garantiavdelningen telefon: 613 46 21,
Thomas Franzén, riksgäldsdirektör telefon: 613 45 00.

Följ länkarna nedan för att hämta rapporten i sin helhet i pdf-format:

Missiv (pdf 12 kb)

Rapport (pdf 57 kb)

Bilaga 1 (pdf 48 kb)

Bilaga 2 (pdf 36 kb)