Riksgälden överlämnar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 till regeringen

Nyhet 29 september 2020

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021. Idag överlämnas förslaget till regeringen.

Riksgälden ansvarar för att säkerställa att kärnkraftindustrin sätter av tillräckligt med ekonomiska resurser för att finansiera avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna och slutförvaringen av kärnavfallet samt det använda kärnbränslet.

För att säkerställa finansieringen är reaktorinnehavarna skyldiga att betala in kärnavfallsavgifter till kärnavfallsfonden. Kärnavfallsavgifterna ska tillsammans med tidigare fonderade tillgångar täcka de förväntade återstående kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet samt kostnaderna för statens tillsyn och förvaltningen av avgiftsmedlen. Förutom att betala avgifter ska reaktorinnehavarna även ställa godtagbara säkerheter.

Så tas avgifterna fram

Processen med att ta fram nya avgiftsförslag börjar med att reaktorinnehavarna inkommer med kostnadsunderlag till Riksgälden. Det är sedan Riksgäldens uppdrag att granska kostnadsunderlagen och utifrån denna granskning lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp till regeringen, som fattar beslut. Innan förslaget lämnas till regeringen har Riksgälden givit berörda remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter på underlaget mellan den 12 juni och 24 augusti.

Tabellen visar Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter samt säkerhetsbelopp, som utgörs av finansierings- och kompletteringsbelopp, för 2021. Avgifterna tas ut för reaktorinnehavare med reaktorer i drift i förhållande till den kärnkraftsel som levereras, medan Barsebäck betalar en fast årlig avgift. Finansieringsbeloppets syfte är att täcka kreditrisken för framtida avgifter som ännu inte är inbetalda. Kompletteringsbeloppen, som ska täcka risken att finansieringsbeloppet är otillräckligt, föreslås förlängas ytterligare ett år.

Riksgälden återkommer med förslag på nya kompletteringsbelopp för 2022-2023 senast under september 2021. 

Föreslagna nivåer på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021
Not: Nuvarande nivåer på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för perioden 2018-2020 inom parentes.
TIllståndshavareKärnavfallsavgiftFinansieringsbelopp (miljoner kronor)Kompletteringsbelopp (miljoner kronor)
Forsmark Kraftgrupp AB

3,0 öre/kWh
(3,3 öre/kWh)

6 587
(8 528)

4 729
(4 729)

OKG AB

5,6 öre/kWh
(6,4 öre/kWh)

6 949
(8 771)
3 448
(3 448)
Ringhals AB 4,7 öre/kWh
(5,2 öre/kWh)
7 034
(10 264)

4 922
(4 922)

Barsebäck Kraft AB 0 mnkr/år
(543 mnkr/år)
0
(1 591)
2 019
(2 019)

Riksgäldens yttrande till regeringen och förslag går att hämta här:

Rapport: Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2021, inklusive bilagor

Yttrande till regeringen: Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2021

Mats Lilja

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja