Riksgälden om granskningen av ränteswappar

Nyhet 13 september 2018

Riksrevisionen har granskat Riksgäldens användning av ränteswappar. I Riksgäldens yttrande lyfter vi bland annat fram att granskningen är avgränsad till att titta på resultatet av tekniken att använda ränteswappar för att uppnå löptidsmålet för statsskulden. Även effekten av strategin bör redovisas.

En ränteswap innebär en överenskommelse mellan två aktörer om att under en bestämd tidsperiod utbyta ränteflöden. Riksrevisionen har granskat om Riksgäldens användning av ränteswappar har varit effektiv och om redovisningen är tillfredsställande. Granskningen visar att användningen av ränteswappar har lett till besparingar för staten på drygt en miljard kronor. Förutom sänkta kostnader har strategin även bidragit till förbättrad likviditet på obligationsmarknaden och minskad refinansieringsrisk. Riksrevisionen är däremot kritisk till hur Riksgälden redovisar resultatet.

Riksgälden är i stort positiv till bedömningen i rapporten. Däremot bör slutsatserna nyanseras något eftersom granskningen är avgränsad till att titta på resultatet av tekniken att använda ränteswappar för att uppnå löptidsmålet för statsskulden. Riksgälden anser att det även är relevant att redovisa effekten av strategin att förkorta löptiden, oavsett val av teknik. Båda dessa aspekter bör därför redovisas i nästa underlag för utvärdering av statsskuldsförvaltningen.

Läs hela yttrandet