Hantering av krisande banker och andra institut

Nyhet 11 juni 2018

Riksgäldens ansvar för finansiell krishantering har byggts upp under de senaste tio åren. Vi beskriver de metoder som finns i Sverige för att hantera krisande banker och andra institut i en rapport.

Rapport: Finansiell krishantering – Riksgäldens arbete för den finansiella stabiliteten

Finansiell krishantering är en viktig del i arbetet med att värna den finansiella stabiliteten och att skydda samhällsekonomin från de kostsamma effekter som en finansiell kris kan medföra. Om en kris uppstår i en bank eller ett annat institut har Riksgälden ansvar för att hantera situationen.

I rapporten redogör Riksgälden för att krishanteringen ser olika ut beroende på om en bank eller annat institut bedöms vara viktigt för det finansiella systemet eller inte. Kriser i systemviktiga institut hanteras genom resolution. Institut som inte bedöms vara systemviktiga försätts i konkurs. Insättningsgarantin gäller oavsett hur krisen hanteras.

Riksgälden beskriver även hur den finansiella sektorn ska stå för krishanteringens direkta kostnader. I första hand sker det genom att aktie- och fordringsägare bär kostnaderna. För att krishanteringen ska bli effektiv krävs omfattande förberedelser och planering. Riksgälden genomför därför krisplanering för alla institut. Det förberedande arbetet omfattar ett nära samarbete med andra nationella och internationella myndigheter och organ.