OPS ett dyrt sätt att finansiera nya vägar och järnvägar

Nyhet 15 mars 2017

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad kommenterade vid ett seminarium på onsdagen den statliga utredningen om OPS-lösningar vid infrastrukturinvesteringar. Han är kritisk till utredningens slutsatser om att pröva offentlig-privat samverkan (OPS) för att finansiera nya vägar och järnvägar.

Hans Lindblad framhöll att det saknas tydliga belägg för att OPS medför effektivitetsvinster. OPS innebär högre finansieringskostnader, eftersom staten alltid lånar billigast. Han sade vidare att OPS leder till minskad transparens, vilket försämrar förutsättningarna för utvärdering och försvårar medborgarnas möjligheter till ansvarsutkrävande.

Utredningens delbetänkande Finansiering av infrastruktur med privat kapital? (SOU 2017:13) presenterades den 1 mars.

Kommentar på delbetänkandet Finansiering av infrastruktur med privat kapital?, pdf

Mer om seminariet som arrangerades av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)