Låg risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2017

Risken är fortsatt låg för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga rapport om riskerna i den statliga garanti- och utlåningsportföljen som omfattar åtaganden för totalt 2 255 miljarder kronor.

I rapporten analyseras risken för förluster på mer än tiotals miljarder kronor i statens garanti- och utlåningsportfölj på tre till fem års sikt. Portföljen består av garantier och lån till företag, hushåll och andra stater samt insättningsgarantin.

Riksgälden bedömer att risken är låg bland de garantier och lån som ställts ut till företag, hushåll och andra stater. Det beror bland annat på att den geografiska och branschmässiga spridningen bland dem överlag är god samt att kreditvärdigheten är hög hos dem som staten har större exponeringar mot.

Riksgälden bedömer även att risken är låg för stora förluster till följd av ersättningsfall inom insättningsgarantin. Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för pengar på konto och den värderades till 1 666 miljarder kronor fördelade på 108 finansiella institut vid slutet av 2016.

Riksgälden gör den årliga rapporten Statens garantier och utlåning – en riskanalys tillsammans med Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Exportkreditnämnden och Sida. Syftet med den är att bidra till ökad transparens kring riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj.

I dag publiceras även en fördjupad redogörelse i fokusrapporten Beräkningar av risken för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj.


Kontakt

Johan Klass, analytiker, 08 613 45 34
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94