Avvakta höjning av bankernas kapitalbuffert

Nyhet 8 juni 2015

Riksgälden delar Finansinspektionens syn att riskerna i det finansiella systemet (systemriskerna) har ökat något. Ökningen framstår dock som begränsad så här långt och Riksgälden förordar därför att avvakta med att höja den kontracykliska kapitalbufferten.

Banker måste uppfylla kapitalkrav som syftar till att stärka deras motståndskraft. De måste även ha en så kallad kontracyklisk kapitalbuffert. Bufferten varierar över tid i takt med svängningarna i systemriskerna kopplade till finansiella obalanser. Tanken är att den ska byggas upp när systemriskerna riskerar att växa och på motsvarande sätt ska bufferten dras ner i en nedgång.

Ökningen av systemriskerna framstår som begränsad så här långt och det är därför tveksamt om den bör föranleda en höjning av den kontracykliska kapitalbufferten med 0,5 procentenheter. Sett till de stora svängningarna i till exempel kreditgivningen under en cykel framstår den aktuella förändringen som måttlig. Skulle däremot kredittillväxten fortsätta öka, till exempel i en sådan omfattning att kreditgapet tydligt växer och blir mer positivt, skulle en höjning kunna vara motiverad.

Riksgälden anser att det är bekymmersamt att amorteringskravet återkallades och efterlyser åtgärder för att öka amorteringarna bland högt skuldsatta hushåll. Riksgälden ser ett behov av att få på plats åtgärder som ökar hushållens motståndskraft och minskar risken att Sveriges ekonomi påverkas negativt vid störningar. Regering och riksdag bör skyndsamt möjliggöra att ett krav kan införas.

Riksgäldens remissvar på förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Kontakt

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38