Riksgälden är positiv till ny budgetlag och föreslår ny garanti- och kreditförordning

Nyhet 2 juni 2010

Riksgälden tillstyrker i ett remissvar i huvudsak det förslag till ny budgetlag som tagits fram. Vi har också i en rapport till regeringen lämnat förslag till ett nytt regelverk för garantier och krediter.

Riksgälden anser att utredningens förslag till ny budgetlag innebär flera förbättringar av ett redan bra regelverk. Vi välkomnar särskilt förslaget att införa enhetliga och tydliga regler för garantier och krediter i budgetlagen.

På garantiområdet lyfts tidigare riksdagsbeslut till lag, vilket innebär att regleringen blir enhetligare och tydligare. Utredningen föreslår också att en motsvarande reglering för statlig kreditverksamhet ska införas, vilket är något som Riksgälden länge har förordat. Det är enligt vår uppfattning viktigt att ha i huvudsak samma regler för garanti- och kreditverksamheterna, som bägge handlar om statliga åtaganden med kreditrisk.

Avgifterna ska motsvara kostnaderna

Det är bra att det i budgetlagen framgår att huvudregeln är att avgifter för garantier och räntan på krediter ska motsvara statens förväntade kostnader. Vi stöder också förslaget att det ska anges i lagen vad som gäller om riksdagen beslutar att garanti- eller låntagaren inte ska betala full avgift. Här bör formuleringen förtydligas så att det blir klart att skillnaden mellan den fastlagda avgiften och den förväntade kostnaden i så fall ska finansieras med anslag på statsbudgeten.

Vi stöder också förslaget att det ska inrättas reservkonton i Riksgälden för krediter, motsvarande de garantireserver som redan finns. Avgifter för garantier och lån ska föras till dessa konton och användas för att täcka eventuella förluster.

Riksgälden har inget att invända mot förslaget att föra in bestämmelserna i lagen om statens upplåning och skuldförvaltning som ett nytt kapitel i budgetlagen. Utredningen föreslår inga förändringar, men vi pekar på några områden där reglerna bör ses över.

Riksgälden föreslår nytt regelverk för garantier och krediter

Det förslag till förordning som vi har lämnat till regeringen innebär enhetliga och mer detaljerade regler för garanti- och kreditmyndigheternas arbete. Tidigare har myndigheterna haft separata regelverk.

Separata regelverk har också funnits för garantier och krediter. Vi föreslår nu att de huvudsakliga principerna för såväl garanti- som kreditverksamhet ska samlas i ett gemensamt regelverk som reglerar avgiftsuttag, avtalsvillkor, reserveringar, uppföljning, riskhantering med mera.

Frågor besvaras av:

Daniel Barr, 08 613 46 94 eller 0733 26 50 60