Remissvar: Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering

Nyhet 11 april 2022

Riksgälden välkomnar inrättandet av Totalförsvarsanalys. Att löpande följa upp och utvärdera insatser inom detta område, med stöd av bland annat metoder för att värdera samhällsekonomisk effektivitet, leder rimligen till mer effektiva insatser och en ökad kostnadseffektivitet för de insatser som genomförs.

Riksgälden vill understryka behovet av att myndighetens analyser och andra kunskapsunderlag i möjligaste mån kan komma samtliga berörda myndigheter och andra aktörer till del. Det bör därför i myndighetens instruktion framgå att kunskapsförmedling, och spridning av kunskapsunderlag och analyser till totalförsvarets aktörer, ingår i myndighetens uppgifter.

Riksgälden anser också att det är viktigt att myndigheten får ett brett mandat i urvalet av områden för att till exempel kunna analysera och utvärdera effektiviteten av insatser inom enskilda beredskapssektorer.

Läs hela remissvaret: Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103)