Remissvar: Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Nyhet 22 april 2022

Riksgälden tillstyrker promemorians förslag och välkomnar det stärkta skyddet vid betalningar online, samt har inget att erinra mot att den näringsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen.

Se hela remissvaret