Remissvar: Riskskatt för kreditinstitut

Nyhet 15 juni 2021

Riksgälden konstaterar att utkastet till lagrådsremiss i stor utsträckning är oförändrat i förhållande till den promemoria om Riskskatt för vissa kreditinstitut som Finansdepartementet remitterade den 17 september 2020.

 Riksgälden konstaterar också att Finansdepartementet har gjort vissa justeringar och förtydliganden avseende vilka av institutens skulder som ska utgöra basen för skatteberäkningen, att dessa ökat, samt att man för att kompensera för detta sänkt skattesatsen. Riksgälden har inga synpunkter på dessa förändringar och hänvisar i övrigt till tidigare ställningstaganden i remissvar på den nämnda promemorian (Dnr RG 2020/823).

Läs hela remissvaret