Remissvar: Övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker

Nyhet 12 mars 2021

Riksgälden har i remissvar på promemorian ”Nya kapitalkrav för svenska banker” redogjort för sin syn på tillämpningen av den så kallade pelare 2-vägledningen.

De förslag som lämnas i den aktuella remissen beskriver hur Finansinspektionen avser att närmare bedöma pelare 2-vägledningen, huvudsakligen tillvägagångsättet för hur vägledningens storlek ska fastställas. Riksgälden har inga ytterligare synpunkter utöver de som framförs i tidigare remissvar.

Läs hela remissvaret