Remissvar: Kommunikationstjänsten SGSI

Nyhet 2 februari 2021

Riksgälden har yttrat sig över de förslag som lämnas i promemorian Kommunikationstjänsten SGSI – utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdrag.

Riksgälden ställer sig positiv till att MSB:s uppdrag att förvalta, utveckla och tillhandahålla SGSI tydliggörs och att användarkretsen av SGSI utvidgas. Föreslagen lydelse av 16 a § inkluderar dock – såvitt Riksgälden kan bedöma - inte samhällsviktiga privata aktörer i finansiell sektor i den krets som kan ansluta sig till tjänsten. Enligt Riksgälden bör det övervägas om inte även sådana aktörer ska kunna ansluta sig till SGSI.

Läs hela remissvaret