Remissvar: Förslag till ändring i förordning om den officiella statistiken

Nyhet 10 september 2021

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som finns i remissen.