Remissvar: Promemorian Konkursförfarandet

Nyhet 22 april 2020

I promemorian lämnas förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Riksgälden har inga synpunkter på de förslag och överväganden som tas upp i promemorian.

Riksgälden framhåller dock att när det nu görs en översyn av konkurslagen kan det finnas skäl att överväga om det i konkurslagen bör anges att det finns särskilda regler som ska beaktas om konkursansökan avser ett företag som omfattas av lagen om resolution.

Läs hela remissvaret: Promemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31)