Remissvar: Motståndskraft mot informationspåverkan viktigt för finansiell sektor

Nyhet 27 oktober 2020

Samhällets samlade motståndskraft inom psykologiskt försvar ska utvecklas. Desinformation och ryktesspridning kan ha påverkan på samhällsviktig verksamhet och för att stärka motståndskraften behöver finansiell sektor stöd med lägesbilder och övning, menar Riksgälden i ett remissvar.

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen SOU 2020:29 - En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret.

Som bevakningsansvarig myndighet ska Riksgälden kunna fullgöra sina uppdrag i hela hotskalan, från fredstid till höjd beredskap och ytterst krig. Riksgäldens förmåga att säkerställa säkra statliga betalningar, att förvalta statens skuld och trygga dess upplåning, tillhandahålla statliga garantier och lån samt upprätthålla och bidra till finansiell stabilitet är viktiga för att samhället ska fungera även under höjd beredskap. Riksgälden har svarat på remissen utifrån dessa uppdrag.

Psykologiskt försvar viktigt för finansiell sektor

Påverkanskampanjer har blivit allt mer sofistikerade och används såväl i fredstid som i krig. Främmande makt kan på så vis utnyttja samhällets sårbarheter för att uppnå sina mål utan att behöva använda militära medel. MSB bedömer att påverkanskampanjer sannolikt kan riktas mot nationella sårbarheter inom olika försörjningsområden som t.ex. finansiella tjänster.

Riksgälden understryker behovet av att finansiell sektor får stöd att utveckla och stärka sin samlade förmåga inom området psykologiskt försvar. Även samhällsviktiga privata aktörer bör kunna erbjudas utbildning och övning inom området.

Utredningen föreslår att det inom den föreslagna myndigheten bör finnas ett nationellt centrum för psykologiskt försvar i syfte att stärka samverkan, samordning och utveckling. Riksgälden vill betona vikten av att centret har förmåga att delge hot- och lägesbedömningar till bevakningsansvariga myndigheter. Centrets operativa roll i att stödja utsatta samhällssektorer att möta otillbörlig informationspåverkan bör därför klargöras ytterligare.

Läs remissvaret