Remissvar: Långtidsutredningen 2019

Nyhet 25 maj 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Långtidsutredningens huvudbetänkande (SOU 2019:65).

Långtidsutredningen 2019 fokuserar på temat ojämlikhet. I utredningen kartläggs bland annat varför ojämlikheten ökat sedan 1980-talet och hur den kan komma att utvecklas de närmaste 15 åren. På så sätt kan långtidsutredningen bidra till ökad förståelse för frågan och på sikt fungera som ett underlag till utformningen av den ekonomiska politiken framöver.

Riksgälden har inga synpunkter på utredningen.

Läs hela remissvaret