Remissvar: Riksgälden välkomnar förslag till ny riksbankslag

Nyhet 16 april 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En ny riksbankslag" (SOU 2019:46). Riksgälden välkomnar riksbanksutredningens förslag till ny riksbankslag och anser att den föreslagna nya lagstiftningen säkrar en hög grad av oberoende och flexibilitet för Riksbanken samt förtydligar vad oberoendet innebär.

Riksbankskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank. Kommittén fick också i uppdrag att lämna förslag om på vilka villkor Riksbanken får förstärka valutareserven genom lån av Riksgälden.

Riksgälden anser att Riksbanken i förslaget till den nya riksbankslagen får ett ännu större mandat att agera både inom penningpolitiken och för att ge likviditetsstöd i en finansiell kris. De typer av finansiella transaktioner som Riksbanken kommer få genomföra blir fler än tidigare och begränsningarna är få. Riksgälden välkomnar detta då Riksbanken får möjlighet att agera kraftfullt vid behov.

Den proportionalitetsprincip som föreslås säkerställer att Riksbanken kan ha ett flexibelt förhållningssätt till sina mål och agera i enlighet med sina mandat.

Riksgälden lämnar i sitt remissvar synpunkter inom utredningens samtliga områden. Nedan lyfts några områden som har mer direkta beröringspunkter med Riksgäldens verksamhet, som Riksbankens roll inom det finansiella systemet, upplåning till valutareserven samt krisberedskap.

Tydligare roll inom finansiell stabilitet

Efter finanskrisen 2008-2009 har ett antal åtgärder vidtagits för att förebygga framtida finansiella kriser. Riksgälden har fått ansvar för att hantera banker och andra kreditinstitut i kris och är resolutionsmyndighet. Därtill har insättningsgarantin stärkts och Riksgälden kan ge förebyggande statligt stöd till kreditinstitut. Finansinspektionen har fått ansvar för makrotillsyn. Samverkan mellan myndigheterna är centralt för att det delade ansvaret ska fungera.

Riksgälden välkomnar den uppdelning som föreslås mellan Riksbankens penningpolitiska mål och ansvar inom finansiell stabilitet. Detta förbättrar förutsättningarna för samverkan mellan myndigheter i en kris. Riksgälden stödjer således förslaget om Riksbankens mål att bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt. Riksgälden välkomnar också att det tydliggörs att Riksbanken ska kunna ge nödkrediter till banker i resolution, men efterlyser att kriterierna för sådana krediter preciseras ytterligare i kommande lagstiftning.

Upplåning till valutareserven ska ske via Riksgälden

Riksgälden välkomnar att kommittén tydliggör att upplåning för att förstärka valutareserven ska ske via Riksgälden, som är den aktör som företräder den svenska staten på marknaderna. Riksgälden anser vidare att bedömningen om vad som är en lämplig storlek på valutareserven bör göras av Riksbankens direktion. Riksgälden stödjer även förslaget om att Riksbanken i förtid ska kunna förstärka valutareserven när det föreligger synnerliga skäl.

Tydligare uppdrag inom krisberedskap och höjd beredskap

Riksgälden välkomnar de föreslagna målen för Riksbankens ansvar inom krisberedskap och höjd beredskap men anser att uppdraget bör kompletteras så att Riksbanken får i uppdrag att ta fram sektorsövergripande lägesbilder för den finansiella sektorn. Detta blir särskilt viktigt inför och under höjd beredskap.

Läs hela remissvaret

Kontakt

Pressfunktionen 08 613 47 01