Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

Publikation 23 januari 2018

Riksgäldens svar till Kulturdepartementet (Ku2017/02136/MF)