Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk

Publikation 13 oktober 2016

Riksgäldens yttrande till Finansinspektionen (FI Dnr 14-17369)