Remissvar EPCIP - Riksgälden

Publikation 24 januari 2007

Riksgäldens remissvar till försvarsdepartementet. Riksgälden har tagit del av Europeiska Kommissionens förslag rörande ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur (European Programme for Critical Infrastructure Protection - EPCIP)