Svar på skrivelse från Statens kärnkraftsinspektion

Publikation 23 november 2005

Riksgäldskontorets remissvar till Statens kärnkraftsinspektion (SKI) om förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2006 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.