Konsumentskyddet inom det finansiella området

Publikation 22 december 2005

Riksgäldskontorets remissvar till Finansdepartementet på PM Konsumentskyddet inom det finansiella området.