Gradvis ökad upplåning i statsobligationer

Pressmeddelande 25 maj 2023

Statens budgetsaldo har utvecklats starkare än väntat hittills i år, men Riksgälden räknar fortsatt med ett underskott för 2023. Nästa år stiger statens utgifter och budgetunderskottet växer. För att möta det större underskottet och kommande obligationsförfall, ökar Riksgälden upplåningen i statsobligationer gradvis med början i augusti i år.

– Efter den överraskande starka utvecklingen av statsfinanserna under inledningen av året räknar vi med en försvagning av budgetsaldot framöver. Det bidrar till att Riksgälden ökar utbudet av statsobligationer, men vi gör det i långsam takt och statsskulden ligger kvar på en låg nivå, säger riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Riksgälden räknar med att den svenska ekonomin krymper i år mot bakgrund av fortsatt hög inflation och stigande räntor. Nästa år växer ekonomin igen, om än i måttlig takt. Jämfört med den förra prognosen i februari ger högre hushållskonsumtion i löpande priser och högre lönesumma ett positivt bidrag till budgetsaldot framöver.

Till följd av att budgetsaldot har utvecklats starkare än väntat sedan prognosen i februari, ser Riksgälden nu ett mindre budgetunderskott för helåret. Nästa år blir underskottet i stället större än i den förra prognosen på grund av högre utgifter. Dessutom kan staten behöva skjuta till kapital till Riksbanken, men ett sådant kapitaltillskott ingår inte i prognosen eftersom både tidpunkt och belopp är osäkra.

Mer statsobligationer och mindre statsskuldväxlar

Riksgälden ökar utbudet av nominella statsobligationer i långsam takt redan i år och gör sedan ytterligare en höjning vid årsskiftet. Samtidigt minskar stocken statsskuldväxlar jämfört med förra prognosen. Det är främst en följd av att auktionsvolymen i växlar redan justerats ner på grund av det starkare budgetutfallet, men Riksgälden gör även en viss omfördelning från växlar till nominella statsobligationer. Planen för realobligationer och valutaobligationer är oförändrad.

Statsskulden oförändrad som andel av BNP

Statsskulden ligger kvar på 18 procent av BNP i år, liksom nästa år.

Den offentliga sektorns skuld, den så kallade Maastrichtskulden, väntas landa på 31 procent av BNP 2023, för att sedan öka något till 32 procent 2024. Maastrichtmåttet används vid internationella jämförelser och det är också detta mått som avses för skuldankaret på 35 procent av BNP (± 5 procentenheter) i det finanspolitiska ramverket.

Riksgäldens prognos – nyckeltal

Statsfinanserna

       2022 utfall    2023    2024  

Budgetsaldo  (miljarder kronor)

164

-15 (-42)

-51 (-41)

Statsskuld  (miljarder kronor)

1 093

1 081 (1 117)

1 130 (1 159)

Statsskuld (% av BNP)

18

18 (18)

18 (19)

Offentliga sektorns skuld(% av BNP)

33

31 (31)

32 (31)

 Anm. Föregående prognos inom parentes.

Statens upplåning

Miljarder kronor2022 utfall20232024

Nominella statsobligationer

46

45 (40)

60 (50)

Realobligationer

9

9 (9)

9 (9)

Gröna obligationer

0

0 (0)

0 (0)

Statsskuldväxlar, stock vid årets slut

65

135 (158)

148 (178)

Obligationer i utländsk valuta

0

21 (21)

0 (0)

 Anm. Föregående prognos inom parentes.

Svensk ekonomi

   2022 utfall    2023    2024  

BNP-tillväxt (årstakt i %)

2,6  

-0,7 (-0,7)

 1,3 (1,3)

Arbetslöshet (% av arbetskraften)

7,5  

7,7 (7,9)

8,3 (8,3)

KPIF-inflation (årstakt i %)

7,7

6,0 (5,0)

1,6 (1,0)

Anm. Föregående prognos inom parentes. 

Rapport: Statens upplåning – prognos och analys 2023:2

Rapporten presenteras vid en digital pressträff i dag den 25 maj kl. 10.00.
Följ livesändningen på www.riksgalden.se

Journalister kan mejla frågor till press@riksgalden.se. Frågor som ställs inför och under pressträffen besvaras direkt i sändningen. För mer information eller intervjuförfrågningar, kontakta Riksgäldens pressfunktion: 08 613 47 01, press@riksgalden.se.

Preliminärt datum för publicering av årets tredje och sista  statsupplåningsrapport är den 26 oktober 2023.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja