Underskott för staten i april 2019

Pressmeddelande 8 maj 2019

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 2,6 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 1,5 miljarder kronor. Skillnaden kan främst förklaras av lägre skatteinkomster än väntat.

Det primära saldot blev 4,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Den främsta förklaringen var att skatteinkomsterna var cirka 6 miljarder kronor lägre än väntat. Samtidigt var EU-avgiften lägre än förväntat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,1 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med april 2019 visade statens betalningar ett överskott på 80,2 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 141 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj 2019 publiceras den 10 juni, kl. 09.30.

Kontakt

Sofia Nilsson, ekonom, 08 613 47 34

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
¹Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
²Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2019).
³Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall   aprilPrognos aprilDiff. aprilAck. diff.²Utfall 12-mån
Nettolånebehov 2 581 -1 515 4 096 -8 360 -80 168
Primärt saldo³ 3 210 -935 4 146 -5 644 -90 619
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -2 676 -2 478 -197 -3 911 -5 345
Räntor på statsskulden 2 047 1 899 148 1 195 15 796
 - Ränta på lån i svenska kronor -1 408 1 936 -3 344 -3 132 12 352
 - Ränta på lån i utländsk valuta -195 -72 -123 -164 -380
 - Realiserade valutakursdifferenser 3 650 35 3 615 4 491 3 823

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

Rapport Sveriges statsskuld april 2019

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.