Riksgälden föreslår översyn av statsskuldens valutaexponering

Pressmeddelande 16 september 2019

Förutsättningarna för statsskuldsförvaltningen de närmsta åren präglas av en fortsatt liten statsskuld, ansträngd likviditet på statspappersmarknaden och ökat fokus på hållbarhet. Det framgår av Riksgäldens förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning.

Riksgälden har bedömt det nödvändigt att påskynda publicering av förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning i syfte att minska risken för otillbörlig marknadspåverkan.

Vid sitt senaste sammanträde den 11 september beslutade Riksgäldens styrelse att i riktlinjeförslaget föreslå en ny översyn av statsskuldens valutaexponering. Den överraskande utvecklingen av både räntor och valutor gör att det finns skäl att ompröva den analys av statsskuldens valutaexponering som gjordes inför 2015. Av försiktighetsskäl föreslår därför Riksgälden att låta valutaexponeringen vara oförändrad tills en översyn är genomförd. Det skulle innebära att Riksgälden tills vidare upphör med att köpa utländsk valuta i syfte att minska valutaskulden.

Andelen realskuld bör ligga kvar trots minskad statsskuld

Riksgälden har analyserat om andelen realobligationer bör minska för att ge större utrymme åt nominella obligationer. Analysen visar att det i nuläget inte finns behov av att minska andelen realskuld av detta skäl eftersom stocken av realobligationer väntas krympa väsentligt redan med nu gällande riktlinjer. Det finns inte heller några tydliga systematiska kostnadsskillnader mellan real och nominell upplåning.

Förslag om gemensamt löptidsmål för statsskulden

Riksgälden föreslår ett gemensamt löptidsmål för statsskulden eftersom det ger en bättre överblick över den totala risknivån. Med en sammanslagen styrning ska statsskulden ha en löptid på 3,5–6 år. Då ingår även valutaskuldens löptid som nu har ett separat riktvärde.

Läs hela rapporten: Statsskuldens förvaltning – förslag till riktlinjer 2020–2023, pdf

Rapporten i sin helhet publiceras på engelska inom kort.

Kontakt
Pressfunktionen, 08 613 47 01

Förvaltningen av statsskulden styrs övergripande genom budgetlagen och förordningen med instruk­tion för Riksgälden. Här framgår exempelvis vad staten får låna till och vad målet för skuldförvaltningen är. Regeringen fastställer dessutom riktlinjer för förvaltningen, som bland annat styr hur statsskulden ska vara sammansatt och hur lång löptid den ska ha.

Regeringen beslutar om nya riktlinjer varje år senast den 15 november. Beslutet fattas efter att Riksgälden lämnat ett förslag på riktlinjer som Riksbanken fått yttra sig över.