Överskott för staten i november 2019

Pressmeddelande 6 december 2019

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 25,2 miljarder kronor i november i år. Riksgäldens prognos var ett överskott på 16,9 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster än väntat.

Det primära saldot blev 6,0 miljarder kronor högre än beräknat. Skatteinkomsterna var ungefär 7 miljarder kronor högre än prognos, främst beroende på högre inbetalningar av kompletterande skatt.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror främst på lägre utlåning till CSN än väntat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med november 2019 visade statens betalningar ett överskott på 132,0 miljarder kronor. I detta överskott ingår ungefär 69 miljarder kronor för lån i utländsk valuta som Riksbanken återbetalat till Riksgälden.

Statsskulden uppgick till 1 051 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december 2019 och för helåret 2019 publiceras den 10 januari, kl. 09.30.

Kontakt

Sofia Nilsson, ekonom, 08 613 47 34

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov¹(miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos   (oktober 2019).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall   novPrognos novDifferens novAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 25 219 16 862 8 358 9 996 132 003
Nettolånebehov -25 219 -16 862 -8 358 -9 996 -132 003
Primärt saldo3 -22 808 -16 841 -5 967 -5 219 -81 650
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -4 988 -3 078 -1 910 -4 104 -73 388
Räntor på statsskulden 2 577 3 057 -480 -673 23 034
  - Ränta på lån i svenska kronor 1 714 2 273 -559 -1 022 18 191
  - Ränta på lån i utländsk valuta 162 -85 247 385 -158
  - Realiserade valutakursdifferenser 701 869 -168 -37 5 002

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Rapport: Sveriges statsskuld november 2019

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.