Överskott för staten i juli 2019

Pressmeddelande 7 augusti 2019

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 28,2 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett överskott på 34,6 miljarder kronor. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken, som planerat, återbetalade lån i utländsk valuta motsvarande 22,8 miljarder kronor till Riksgälden.

Det primära saldot blev 6,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Den huvudsakliga förklaringen är att skatteinkomsterna var cirka 6 miljarder kronor lägre än prognos, vilket främst berodde på högre utbetalningar från skattekontot än väntat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,1 miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,8 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2019 visade statens betalningar ett överskott på 98,7 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 074 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti 2019 publiceras den 6 september, kl. 09.30.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
¹Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

²Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2019).

³Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall juliProg. juliDiff. juliAck. diff.²Utfall 12-mån
Nettolånebehov -28 221 -34 603 6 382 5 691 -98 709
Primärt saldo³ -432 -7 130 6 698 4 374 -76 246
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -28 446 -27 319 -1 127 1 015 -43 458
Räntor på statsskulden 657 -154 811 302 20 995
Ränta på lån i svenska kronor 447 -131 578 935 16 335
 - Ränta på lån i utländsk valuta -20 -35 15 -14 -433
 - Realiserade valutakursdifferenser 230 12 218 -619 5 092

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Rapport: Sveriges statsskuld juli 2019

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.