Ny riskanalys: Låga till måttliga risker för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Pressmeddelande 15 mars 2019

Riskerna är låga till måttliga för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut.

Det är Riksgäldens bedömning i den årliga rapport om riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj som levereras till regeringen i dag den 15 mars. Sammantaget ligger bedömningarna kvar på samma nivå som föregående år.

De risker som Riksgälden identifierat i portföljen är fortsatt låga till måttliga, men statens garantiåtaganden och utlåning är omfattande. Därför är det viktigt att följa och ha koll på riskerna i portföljen, säger Johan Löfqvist Klass, kreditriskanalytiker.

Rapporten i korthet

  • Riksgälden är en av flera myndigheter som tillhandahåller garantier och lån till statliga och privata aktörer efter beslut från riksdag och regering. En garanti innebär att staten går i borgen för någon annans betalningsåtaganden, vilket leder till en kreditrisk för staten.
  • Riksgälden har i uppdrag att analysera den ekonomiska risken som sådant finansieringsstöd ger upphov till i en årlig riskanalys. Riksgälden bedömer risken för förluster som väsentligen överstiger förväntade förluster och genomsnittliga historiska förluster. Med stora förluster avses i riskanalysen att staten skulle förlora 20 miljarder kronor eller mer över fem år.
  • Den största delen av portföljen utgörs i dagsläget av insättningsgarantin, som är ett skydd för kontoinnehavares pengar. Garantin omfattade 2 280 miljarder kronor i slutet av 2017, senast tillgängliga år. Riksgälden bedömer liksom förra året att risken är måttlig för stora förluster inom insättningsgarantin om flera icke systemviktiga institut skulle fallera. För systemviktiga institut bedöms risken som låg för stora förluster kopplade till insättningsgarantin.
  • Den övriga delen av statens låne- och garantiportfölj omfattade 595 miljarder kronor i slutet av 2018. Denna så kallade ordinarie portfölj innehåller bland annat studielån och exportkreditgarantier. Risken för stora förluster i den ordinarie portföljen bedöms liksom förra året som låg.
  • Om stora förluster skulle uppstå är det mest troligt att de orsakas av en djup och långvarig ekonomisk nedgång som slår hårt mot de sektorer som utgör särskilt stora andelar av portföljen, samtidigt som nedgången skulle skapa förhöjda förluster även i portföljen i övrigt. Exportkreditgarantier till telekomsektorn utgör till exempel en stor andel av den ordinarie portföljen, med 11,5 procent.

Fakta om rapporten

Sedan 2012 gör Riksgälden den årliga rapporten ”Statens garantier och utlåning – en riskanalys” tillsammans med Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Exportkreditnämnden och Sida, myndigheter som också tillhandahåller garantier och lån. Syftet med rapporten är att bidra till ökad transparens kring riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj.

Rapport: Statens garantier och utlåning – en riskanalys

Kontakt

Riksgäldens pressjour 08 613 47 01