Överskott för staten i oktober

Pressmeddelande 7 november 2018

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 3,1 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 10,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre skatteinkomster än beräknat.

Statens primära saldo blev 8,8 miljarder kronor lägre än prognos. Den huvudsakliga förklaringen är att skatteinkomsterna var cirka 7 miljarder kronor lägre än beräknat. Den största delen av skillnaden berodde på högre utbetalningar från skattekontot än väntat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 2,1 miljarder kronor lägre än prognos. Skillnaden berodde på högre inlåning från bland annat Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,4 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2018 visade statens betalningar ett överskott på 90,2 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 200 miljarder kronor i slutet av oktober.

Utfallet för november publiceras den 7 december 2018, kl. 09.30.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
² Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2018).
³ Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall   okt.Prognos okt.Diff. okt.Ack. diff.²Utfall 12-mån
Nettolånebehov -3 092 -10 301 7 209 7 209 -90 160
Primärt saldo³ 1 957 -6 883 8 840 8 840 -98 940
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -4 963 -2 906 -2 057 -2 057 -2 530
Räntor på statsskulden -85 -511 426 426 11 311
 - Ränta på lån i svenska kronor -687 -1 140 453 453 12 761
 - Ränta på lån i utländsk valuta -81 -101 20 20 -924
 - Realiserade valutakursdifferenser 683 730 -47 -47 -526

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Rapport: Sveriges statsskuld oktober 2018

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.