Överskott för staten i juli

Pressmeddelande 7 augusti 2018

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,7 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett överskott på 13,3 miljarder kronor.

Statens primära saldo blev 4,7 miljarder kronor högre än prognos. Skatteinkomsterna var cirka 1 miljard kronor högre än beräknat. Därutöver blev utgifterna för ett antal olika myndigheter lägre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,4 miljarder kronor högre än beräknat. Det förklaras av lägre inlåning från bland annat Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,2 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2018 visade statens betalningar ett överskott på 109,6 miljarder kronor. Statsskulden uppgick till 1 196 miljarder kronor i slutet av juli. Det motsvarar 2,3 respektive 25,3 procent som andel av BNP5.

Utfallet för augusti publiceras den 7 september, kl. 09.30.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
¹ Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
² Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2018).
³ Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

5 Nettolånebehovet augusti 2017 till juli 2018 respektive den svenska   statsskulden den sista juli 2018 dividerat med BNP med löpande priser för kvartal 3 2017 till kvartal 2 2018.

 Utfall  juliPrognos juliDiff. juliAck. diff.²Utfall 12-mån
Nettolånebehov -15 722 -13 301 -2 421 -4 046 -109 643
Primärt saldo³ -11 755 -7 086 -4 669 -4 011 -95 388
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -3 154 -5 554 2 400 239 -22 683
Räntor på statsskulden -813 -661 -152 -274 8 428
Ränta på lån i svenska kronor -252 -386 134 322 12 635
Ränta på lån i utländsk valuta -27 -25 -2 2 -918
Realiserade valutakursdifferenser -535 -250 -285 -598 -3 289

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Sveriges statsskuld juli 2018

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.