Nytt sätt att rapportera inför resolutionsplanering 2019

Nyhet 26 november 2018

Från och med 2019 ska banker och andra institut rapportera för resolutionsplanering på ett nytt sätt. Inrapporteringen ska ske till Finansinspektionen (FI). Därefter hämtar Riksgälden in informationen från FI. Vi publicerar idag information om vilka uppgifter Riksgälden behöver samt hur FI vill att berörda institut rapporterar.

I Riksgäldens uppdrag som resolutionsmyndighet ingår planering och förberedelser i syfte att kunna genomföra en effektiv krishantering. Myndigheten genomför krisplanering för alla banker och andra institut, oavsett om de är systemviktiga eller ej. I detta arbete ingår att utarbeta planer för hur instituten ska hanteras i kris, så kallade resolutionsplaner, och besluta om krav på nedskrivningsbara skulder (MREL). För att Riksgälden ska kunna upprätta resolutionsplanerna krävs information från instituten.

Från och med 2019 ska informationen rapporteras i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624 till FI. För att undvika att instituten ska behöva rapportera informationen till olika myndigheter, kommer Riksgälden därefter att inhämta informationen från FI.

FI tillhandahåller en förteckning över de företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution. Där framgår bland annat vilka institut som berörs av rapporteringen.

Till FI:s förteckning

Så här går rapporteringen till

Här beskriver vi vilken information Riksgälden behöver i sitt uppdrag som resolutionsmyndighet samt hur Finansinspektionen vill att berörda institut rapporterar:

Rapportering för resolutionsplanering 2019

Vid frågor, vänligen kontakta rapportering@riksgalden.se