Underskott för staten i juni

Pressmeddelande 7 juli 2017

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 13,0 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 17,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av lägre nettoutlåning till myndigheter.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 4,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Det förklaras av högre inlåning från Pensionsmyndigheten. Till största del rör det sig om betalningsförskjutningar mellan månader som inte kommer att påverka helåret.

Statens övriga in- och utbetalningar var i linje med prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2017 visade statens betalningar ett överskott på 53,8 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 310 miljarder kronor i slutet av juni.

Utfallet för juli publiceras den 7 augusti, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33
Presskontakt, 08 613 47 01

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)

1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2017). 

Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.

 Utfall juniPrognos juniDifferens juniAck. diff.2Utfall 12-mån

Nettolånebehov

12 985

17 509

-4 524

-4 524

-53 768

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3

25 014

24 912

101

101

-63 397

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

-16 119

-11 613

-4 506

-4 506

3 646

Räntor på statsskulden

4 091

4 210

-119

-119

5 984

  - Ränta på lån i svenska kronor

3 956

4 455

-499

-499

7 935

  - Ränta på lån i utländsk valuta

-62

-83

21

21

-32

  - Realiserade valutakursdifferenser

197

-162

359

359

-1 919

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Sveriges statsskuld juni 2017, pdf