Riksgälden föreslår att löptiden för statsskulden förlängs ytterligare

Pressmeddelande 29 september 2017

Statsskuldens löptid bör förlängas ytterligare eftersom kostnadsfördelen med att låna kortfristigt har fortsatt att minska. Det skriver Riksgälden i förslaget till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2018-2021, som nu överlämnas till regeringen.

Skälen till att låna kortfristigt har fortsatt att försvagas och Riksgälden föreslår därför, i likhet med föregående år, att den nominella kronskuldens löptid förlängs med 0,3 år. Med en förlängning av löptiden kommer kostnaden för kronskulden att variera mindre. För den reala kronskulden och valutaskulden föreslås inga löptidsförändringar.

Riksgälden föreslår vidare att det nuvarande riktvärdet på 70 miljarder kronor för nominell kronskuld med löptid över tolv år slopas och att det ersätts med ett gemensamt löptidsintervall för hela den nominella kronskulden. Med hänsyn tagen till den föreslagna löptidsförlängningen på 0,3 år innebär detta att den nominella kronskuldens löptid ska uppgå till mellan 4,3 år och 5,5 år. Den föreslagna förändringen gäller enbart styrningen av de långa obligationerna. Riksgälden ska även fortsättningsvis ge ut långa obligationer för att begränsa refinansieringsrisken.

Riksgälden har tidigare utrett frågan om hur utvärderingen av det övergripande målet för statsskuldsförvaltningen kan underlättas och föreslog då att nya kostnads- och riskmått ska användas. För att öka tydligheten och stärka kopplingen mellan utvärderingen av statsskuldens förvaltning och riktlinjerna för förvaltningen bör samma mått som föreslogs för utvärderingen även gälla i riktlinjerna. I förslaget till riktlinjer föreslås därför en förtydligande skrivning i vilken det framgår att de nya kostnads- och riskmåtten som föreslagits i utvärderingen även ska gälla enligt riktlinjerna.

Statsskuldens förvaltning – förslag till riktlinjer 2018 – 2021

Regeringen beslutar om riktlinjer i november

Varje år lämnar Riksgälden ett riktlinjeförslag till regeringen för förvaltningen av statsskulden. Det ska ske senast den 1 oktober enligt budgetlagen. Därefter låter regeringen Riksbanken yttra sig. Regeringen fattar beslut om de nya riktlinjerna senast den 15 november.

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94