Underskott för staten i juni

Pressmeddelande 7 juli 2016

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 19,6 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 21,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster.

Skatteinkomsterna var cirka 2 miljarder kronor högre än prognos. Det var främst inkomster från skatt på konsumtion som utvecklades starkare.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,4 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på ökad utlåning till Svenska Kraftnät.

Räntebetalningarna på statsskulden uppgick till 1,8 miljarder kronor, vilket var i linje med prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2016 visade statens betalningar ett överskott på 52,5 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 363miljarder kronor i slutet av juni.

Utfallet för juli publiceras den 5 augusti, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)

1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2016).

3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.

 Utfall juniPrognos juniDiff. juniAck. diff.2Utfall 12-mån

Nettolånebehov

19 574

21 336

-1 762

-1 762

-52 518

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3

23 048

25 157

-2 109

-2 109

-64 189

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

-5 220

-5 635

415

415

-1 686

Räntor på statsskulden

1 745

1 814

-69

-69

13 357

  - Ränta på lån i svenska kronor

1 745

1 720

25

25

13 513

  - Ränta på lån i utländsk valuta

21

-32

53

53

104

  - Realiserade valutakursdifferenser

-21

126

-147

-147

-260

Sveriges statsskuld juni 2016, pdf

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.