Stärkt skydd för sparande på konto från 1 juli

Pressmeddelande 27 maj 2016

Riksdagen har beslutat om ändrade regler för insättningsgarantin som innebär att skyddet för pengar på konto stärks. En nyhet är att skyddet för insättare i Sverige nu sätts till 950 000 kronor i stället för 100 000 euro. Dessutom kan man under vissa omständigheter få högre ersättning än så.

– Att insättningsgarantin förstärks gynnar både enskilda konsumenter och det finansiella systemet i stort. Med ett starkt konsumentskydd kan insättare känna sig trygga även i tider av finansiell oro, vilket också stärker förutsättningarna för finansiell stabilitet, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Ändringarna i lagen om insättningsgaranti följer av ett omarbetat EU-direktiv som syftar till att harmonisera och förbättra skyddet för insättningar. De innebär bland annat att:

  • ersättningsbeloppet för insättare i Sverige bestäms i kronor i stället för i euro
  • ersättningsbeloppet för insättare i svenska bankers filialer i andra EES-länder motsvarar det som gäller i respektive filialland
  • man kan få ett högre ersättningsbelopp (max 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad
  • utbetalningstiden vid ett ersättningsfall förkortas från 20 till 7 arbetsdagar
  • informationen om insättningsgarantin från instituten förbättras.

För de banker och andra finansiella institut som är anslutna till insättningsgarantin innebär den ändrade lagen bland annat att de avgifter som instituten betalar för insättningsgarantin i större utsträckning än tidigare ska avspegla risknivån i respektive institut.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2016.

Insättningsgarantin infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EU-direktiv. Skyddet innebär att insättare får ersättning från staten om det institut där de har sina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Garantin gäller även om staten hanterar det krisdrabbade institutet genom så kallad resolution.

Riksgälden är ansvarig myndighet för insättningsgarantin i Sverige. Garantin finansieras genom att de anslutna instituten betalar avgifter som placeras i en fond.

Riksdagsbeslut (riksdagen.se)

Frågor och svar om insättningsgarantin

Kontakt

För pressfrågor: Linda Wik, 08 613 46 18 eller linda.wik@riksgalden.se
För information om insättningsgarantin: 08 613 52 00 eller ig@riksgalden.se