Överskott för staten i januari

Pressmeddelande 5 februari 2016

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 17 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på en kraftig ökning av inbetalad preliminärskatt.

Skatteinkomsterna var cirka 18 miljarder kronor högre än prognos. Avvikelsen förklaras framför allt av ökade inbetalningar av preliminär skatt för 2015. Riksgälden bedömer att en del av dessa är av engångskaraktär.

Därutöver var utbetalningarna från ett antal myndigheter sammanlagt cirka 6 miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,6 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2016 visade statens betalningar ett underskott på 3,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1399miljarder kronor i slutet av januari.

Utfallet för februari publiceras den 7 mars, kl. 09.30.

Kontakt

Thomas Olofsson, skuldförvaltningschef, 08 613 47 82
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2015).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall   januariPrognos januariDiff.  januariAck. diff.2Utfall
12-mån
Nettolånebehov -16 597 6 349 -22 946 -35 714 3 618
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -14 193 9 713 -23 906 -30 123 -20 055
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -1 435 -1 763 328 -4 039 1 713
Räntor på statsskulden -968 -1 600 632 -1 552 21 960
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 157 -1 613 456 -2 168 13 040
  - Ränta på lån i utländsk valuta 9 24 -15 -37 -243
  - Realiserade valutakurs-
differenser
180 -11 191 653 9 164

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Sveriges statsskuld januari 2016, pdf