Hans Lindblad: Viktigt med tillräckligt med kapital och skulder i banker för trygg krishantering

Pressmeddelande 8 april 2016

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på Handelsbanken under fredagen. Han beskrev bland annat skuldnedskrivningsverktyget som ska användas vid hantering av banker i kris och det minimikrav på eget kapital och nedskrivningsbara skulder (MREL) som ska införas. Han poängterade bland annat att det finns skäl att i utformningen av MREL pröva om kravet ska innehålla en bestämd andel nedskrivningsbara skulder.

– Med minimikravet ska vi se till att systemviktiga banker har tillräckligt med kapital och skulder som kan skrivas ner eller omvandlas till aktier i en kris. Det är en förutsättning för en trygg krishantering och för att staten ska kunna rädda en krisdrabbad banks samhällsviktiga funktioner och värna den finansiella stabiliteten utan att skattebetalarna bär kostnaden, sade Hans Lindblad.

– Sverige har sedan den 1 februari 2016 nya krishanteringsregler som innebär att staten genom Riksgälden kan ta kontroll över en krisdrabbad bank med ett förfarande som kallas resolution, om det krävs för att bevara den finansiella stabiliteten. I resolution är det aktieägare och långivare som ska bära bankens förluster, inte staten. Skulder till långivarna skrivs ner på i princip samma sätt som i en konkurs, med vissa undantag. Skuldnedskrivning blir därmed det huvudsakliga verktyget för att värna finansiell stabilitet i stället för statliga stödinsatser. För att detta ska vara möjligt måste bankerna alltid har en viss mängd eget kapital och skulder som går att skriva ner för att täcka förluster och återställa kapitalet. Av den anledningen kommer ett särskilt minimikrav att införas (MREL).

– Införandet av minimikravet följer av det EU-direktiv som ligger till grund för den nya lagen om resolution. Riksgälden ska som resolutionsmyndighet besluta om utformningen av kravet utifrån lagen, föreskrifter och Europeiska bankmyndighetens regler. Kravet ska vara uppfyllt vid varje tidpunkt.

– Riksgälden kommer innan slutet av april att presentera en remiss-PM om hur vi avser att kalibrera nivån på MREL och hur det ska uppfyllas. När det gäller sammansättningen finns det skäl att pröva om man ska ställa krav på att en bestämd andel av MREL ska utgöras av skulder.

Resolution – hantering av banker i kris, pdf

Kontakt

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38