Underskott för staten i januari

Pressmeddelande 6 februari 2015

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 12,4 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,7 miljarder kronor. Skillnaden på 15,1 miljarder kronor förklaras av lägre skatteinkomster, högre nettoutlåning till myndigheter och högre räntebetalningar på statsskulden.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, var 6,1 miljarder kronor högre än prognos. Skatteinkomsterna blev 8 miljarder kronor lägre än beräknat, främst på grund av lägre kompletterande skatteinbetalningar. Riksgälden bedömer att det till stor del är en omfördelning av betalningar mellan månader.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 7,1 miljarder kronor högre än prognos. Avvikelsen beror på att Pensionsmyndigheten tog ut 6 miljarder kronor från konto i Riksgälden för att i stället köpa räntebärande värdepapper. Denna effekt bedöms vara tillfällig.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,9 miljarder kronor högre än beräknat, vilket förklaras av högre valutakursförluster.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2015 visade statens betalningar ett underskott på 58,3 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 396miljarder kronor i slutet av januari.

Nya prognoser för 2015 och 2016 publiceras den 19 februari, kl. 09.30, i rapporten ”Statsupplåning­­­ prognos och analys 2015:1”.

Utfallet för februari publiceras den 6 mars, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)
1) Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (december 2014)
 Utfall
jan
Prognos
jan
Differens
jan
Ack.
diff. 1)
Utfall
12 mån.
Nettolånebehov 12 440 -2 709 15 149 27 393 58 320
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning 6 289 145 6 144 19 870 43 573
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. 7 671 531 7 140 5 803 10 419
Räntor på statsskulden -1 520 -3 385 1 865 1 720 4 328
- Ränta på lån i svenska kronor -2 865 -3 072 207 -411 5 893
- Ränta på lån i utländsk valuta 32 47 -16 26 1 604
- Realiserade valutakursdifferenser 1 314 -360 1 674 2 105 -3 170

Sveriges statsskuld januari 2015

Översiktlig och detaljerad redovisning av statens upplåning och statsskulden