Överskott för staten i september

Pressmeddelande 7 oktober 2015

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 4,8 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av en extra utdelning från SJ AB samt lägre utbetalningar från ett antal myndigheter.

Inbetalningarna till staten blev högre än prognos i september då SJ AB på en extra bolagstämma den 25 september beslutade att dela ut 1,7 miljarder kronor. Därutöver var EU-avgiften och utbetalningarna från bland annat Skolverket och CSN lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,2 miljarder kronor högre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,2 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med september 2015 visade statens betalningar ett underskott på 53,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 355 miljarder kronor i slutet av september.

Utfallet för oktober publiceras den 6 november, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:

Johan Sandberg, analytiker, 08 613 47 37

Statens nettolånebehov ¹ (miljoner kronor)
 Utfall sep.Prognos sep.Diff. sep.Ack. diff. ²Utfall 12-mån
Nettolånebehov -4 797 937 -5 734 -20 615 53 131
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning ³ 303 6 034 -5 731 -23 291 15 728
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -2 069 -2 304 235 2 206 21 098
Räntor på statsskulden -3 031 -2 793 -238 470 16 305
  - Ränta på lån i svenska kronor -2 803 -2 706 -97 643 4 862
  - Ränta på lån i utländsk valuta -29 10 -39 -415 -419
  - Realiserade valutakursdifferenser -199 -97 -102 242 11 862
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2015).
3 Nettot av statens primära inkomster och utgifter exklusive nettoutlåning till myndigheter.

Sveriges statsskuld september 2015, pdf

Redovisning av statsskulden och nettolånebehovet