Överskott för staten i maj

Pressmeddelande 5 juni 2015

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 20,3 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 16,4 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, blev 5,2 miljarder kronor lägre än prognos. Det förklaras till största del av högre skatteinkomster än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,4 miljarder kronor högre än prognos, vilket huvudsakligen beror på lägre inlåning från Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden uppgick till 4,0 miljarder kronor, vilket var 0,1 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med maj 2015 visade statens betalningar ett underskott på 75,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 364miljarder kronor i slutet av maj.

Utfallet för juni publiceras den 7 juli, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)
1) Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2015)
 Utfall
 maj
Prognos
maj
Differens
maj
Ack.
diff. 1)
Utfall
12 mån.
Nettolånebehov -20 269 -16 365 -3 904 3 517 75 065
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning -29 366 -24 188 -5 178 -384 39 364
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. 5 116 3 701 1 415 6 049 18 358
Räntor på statsskulden 3 981 4 122 -141 -2 148 17 344
  - Ränta på lån i svenska kronor 2 739 3 808 -1 069 -3 734 3 322
  - Ränta på lån i utländsk valuta 263 150 113 -524 628
  - Realiserade valutakursdifferenser 979 165 815 2 109 13 394

 Sveriges statsskuld maj 2015

Översiktlig och detaljerad redovisning av statens upplåning och statsskulden.