Överskott för staten i april (rättelse av statsskuldssiffran i pdf-filen)

Pressmeddelande 8 maj 2015

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 7,0 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 4,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster och lägre räntebetalningar på statsskulden.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, blev 0,9 miljarder kronor lägre än prognos. Skatteinkomsterna var cirka 3 miljarder kronor högre än beräknat. Det motverkades delvis av något högre utgifter, främst EU-avgiften.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,6 miljarder kronor högre än prognos, vilket huvudsakligen beror på lägre inlåning från Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var 2,5 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på lägre kursförluster i samband med byten av realobligationer, då intresset för att byta in SGB IL 3104 mot SGB IL 3111 var lägre än förväntat.

För tolvmånadersperioden till och med april 2015 visade statens betalningar ett underskott på 66,4 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 375miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj publiceras den 5 juni, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)
1) Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2015)
 Utfall
apr
Prognos
apr
Differens
apr
Ack.
diff. 1)
Utfall
12 mån.
Nettolånebehov -6 952 -4 158 -2 794 7 421 66 398
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning -3 682 -2 793 -889 4 794 40 607
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -4 301 -4 917 616 4 634 15 192
Räntor på statsskulden 1 032 3 553 -2 521 -2 007 10 599
  - Ränta på lån i svenska kronor -292 2 941 -3 233 -2 665 4 135
  - Ränta på lån i utländsk valuta -173 40 -213 -636 703
  - Realiserade valutakursdifferenser 1 497 571 926 1 294 5 762

Korrigerad siffra för summering av statsskulden i pdf nedan, riksgäldsspar inkluderat. Korrigerad siffra: 1 374 972 574 336 kr.

Sveriges statsskuld april 2015, pdf

Översiktlig och detaljerad redovisning av statens upplåning och statsskulden.